(Ver)bouwen huisjesterrein


Deze pagina is nog in opbouw. Voor vragen naar aanleiding van de inhoud kan het contactformulier gebruikt worden.

Op deze pagina

 • Meesturen
 • Meer informatie
 • Voorwaarden
 • Hoelang duurt het
 • Contact

U wilt uw bestaande recreatiehuisje graag uitbreiden. Of een nieuwe schutting plaatsen. Misschien droomt u wel van een heel nieuw recreatiehuisje? Met toestemming van beheer en de gemeente is er veel mogelijk.

Lees bij het kopje ‘Voorwaarden’ wat u moet weten voordat u uw wens op papier zet. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Vraag online toestemming aan via de knop ‘Aanvragen toestemming verbouwen’.

Aanvragen toestemming (ver)bouwen Huisjesterrein.

Meesturen

Stuur een plattegrond-tekening mee van uw plannen.
U kunt hiervoor dit pdf: Voorbeeld tekenvel kavel gebruiken. U kunt deze tekening nasturen via receptie@recreatiehvh.nl

Voorbeeld tekenvel kavel

Meer informatie huisjesterrein:

Maximale maten recreatiehuis

Goothoogte3,00 m
Nokhoogte3,75 m
Oppervlak (inclusief eventuele berging, luifels of overstekken)45 m2

Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar minimale afstandseisen. Hiervan kan alleen worden afgeweken als u een omgevingsvergunning hebt. Voor een omgevingsvergunning kunt u terecht bij de gemeente Rotterdam via het Omgevingsloket.

Minimale afstandseisen

Erfgrenzen2,00 m
Andere bebouwing3,00 m
Paden2,00 m
Watergangen1,50 m

Overige eisen

 • Erfafscheidingen mogen maximaal 1,20 meter hoog zijn (gemeten vanaf de gevelrooilijn tot aan de straat). Uitgezonderd zijn kavels die aan 2 of meer zijden aan een weg of pad grenzen. Dan mag de erfafscheiding aan deze meerdere zijden 2 meter hoog zijn als die erfafscheiding wordt gevormd door beplanting. Alle overige (gedeelten van) erfafscheidingen mogen 2 meter hoog zijn.
 • Erfafscheidingen tussen de kavels mogen alleen worden gemaakt van licht open hekwerk of gaaswerk, een houten scherm of beplanting. Erfafscheidingen en beplanting (ook die tegen de erfafscheiding) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de buren.
 • Per kavel is 1 schuurtje of 1 bergkist of 1 kweekkastje toegestaan.
 • Als een berging los wordt gebouwd mag deze maximaal 6 m2 zijn.
 • De afstand van een gebouw tot de erfscheiding of de weg moet minimaal 2 meter zijn. Afwijken van deze afstandseis kan met een omgevingsvergunning na positief advies van de brandpreventiecommissie, artikel 16.3 bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied.
 • Uit de aanvraag en tekeningen moet duidelijk blijken:
  1. wat er verandert
  2. waar de bestaande objecten op het kavel staan
  3. waar de gewenste bouw komt te staan
  4. hoe het object is opgebouwd
  5. hoe de constructie in elkaar zit

Voorwaarden

Lees de volgende link en documenten voor u uw bouwwens op tekening zet:

Huishoudelijk reglement recreatieoord

Algemene voorwaarden recreatieoord

Hoelang duurt het

Maximaal 10 werkdagen na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bericht.

Contact

Hebt u vragen? Neem contact op via de pagina ‘Storing, vraag of idee‘ of bel naar +31 174 382550.

Adres

Camping Hoek van Holland
Wierstraat 100
3151 VP Hoek van Holland