Historie

2020 – heden

Op 4 november 2020 kregen de vaste recreanten van het Recreatieoord Hoek van Holland een brief van de gemeente Rotterdam, waarin het voornemen tot verkoop van ons Recreatieoord werd aangekondigd. Hierop had de gemeente zich al meer dan een jaar voorbereid. In de brief werd aangegeven dat het definitieve besluit al in december 2020 zou vallen. Het College van B&W wilde via Europese aanbesteding het Recreatieoord verkopen.

Uiteraard waren de bewoners van ons Recreatieoord hierdoor overvallen, maar de recreanten, hun adviesraad en hun verenigingen hadden zich in no-time georganiseerd om te proberen de verkoop tegen te gaan. Acties werden voorbereid en tegenargumenten werden doordacht en in stelling gebracht.

Onder druk van de oppositie in de raad en publiciteitsacties vanuit ons Recreatieoord werd het raadsvoorstel van de raadsagenda afgevoerd. Besloten werd een hoorzitting te houden, waar onder andere door de recreanten ingesproken kon worden. In grote getalen meldde men zich hiervoor aan, maar om de inspraak ook daadwerkelijk te kunnen laten doorgaan werd het aantal van 300 insprekers teruggebracht tot 56. De breed ondersteunde acties, verhalen van de recreanten en de deskundige onderbouwing van de tegenargumenten maakte veel indruk op de raadsleden. Toen ook de Rotterdamse ombudsman oordeelde dat sprake was van onzorgvuldig bestuur, besloot het college het raadsvoorstel terug te trekken en nieuw voorstel via een participatieproces voor te bereiden conform de richtlijnen van de ombudsman. Raadpleging van de recreanten werd als eis gesteld door gemeente en ombudsman.

De kernwaarden van de recreanten, die al vroeg in het proces waren bepaald, werden steeds naar voren gebracht en al snel breed ondersteund in de raad:

  • Langdurige verblijfsgarantie
  • Behoud van investering of economische waarde
  • Behoud van maatschappelijk karakter
  • Beperking kostenstijging
  • Zeggenschap in beheer

De gemeente besloot een onderzoek te starten naar de verschillende mogelijke vormen van verkoop van ons Recreatieoord. En de recreanten kregen de ruimte om een toekomstvisie te ontwikkelen. In augustus 2021 werden de recreanten geraadpleegd en de toekomstvisie was in september 2021 klaar. En de juristen van de zijde van de recreanten toonden aan, dat Europese aanbesteding niet nodig en niet wenselijk was.

In overleg met de gemeente en een afvaardiging van de recreanten werd een nieuw raadsvoorstel voorbereid. Uitgangspunten daarin waren:

Dit alles onder voorwaarde dat de recreanten een “recreantenrechtspersoon” zouden oprichten, die met een businessplan kon aantonen dat een gezonde bedrijfsvoering opgezet kon worden.

Op 3 februari 2022 werd het nieuwe raadsvoorstel unaniem aangenomen.

Tot op heden, november 2023, staat alles in het teken van zorgvuldige voorbereiding ten behoeve van de uitvoering van dit raadsbesluit. Van de zijde van de gemeente is een voortvarende aanpak belemmerd door verantwoordelijkheidsverschuiving binnen het college en het gemeentelijk apparaat. Ondertussen bereiden de recreanten zich voor op de toekomst van ons Recreatieoord onder eigen beheer. Inmiddels is de Coöperatieve Vereniging ONS Recreatieoord Hoek van Holland B.A. opgericht.