Coöperatieve Vereniging

De gemeente heeft in februari 2022 positief besloten over het in erfpacht uitgeven van het Recreatieoord aan de recreanten. Om dit goed te laten verlopen moest er een recreantenrechtspersoon komen, die namens alle recreanten met de gemeente een erfpachtovereenkomst kan afsluiten.

We hebben gekozen voor de Coöperatieve Vereniging als recreantenrechtspersoon. Belangrijkste reden is dat de democratische omgangsvormen binnen dit type rechtspersoon maximaal mogelijk zijn: De recreanten bepalen zelf volgens democratische spelregels wat er wel of niet gaat gebeuren met en op het Recreatieoord.

De coöperatieve vereniging is op 26 september 2022 opgericht. Het doel van de vereniging is als volgt geformuleerd: het behartigen van de belangen van de vaste recreanten in het licht van de vijf kernwaarden, zijnde langdurige verblijfsgarantie, behoud maatschappelijk karakter, beperking van kostenstijging, behoud van investeringen of economische waarde en zeggenschap in beheer.

Als de gemeente het Recreatieoord in erfpacht uitgeeft aan de Coöperatieve Vereniging, zal de Coöperatieve Vereniging de kavels vooralsnog in huur uitgeven aan de vaste recreanten. De gemeente is dan niet langer meer de verhuurder van de kavels. Uitgezocht wordt of het mogelijk en raadzaam is om ook de kavels later in ondererfpacht uit te geven, in plaats van verhuren. Ook zal later bekeken worden of in plaats van ondererfpacht, een HARVO  (HuurAfhankelijk Recht Van Opstal) een extra mogelijkheid is om een langdurige vorm van verblijfsgarantie voor de recreant te realiseren.

Organogram

Toelichting organogram:

  • De leden van de Coöperatieve Vereniging (ongeveer 1100), in een algemene ledenvergadering bijeen, vormen het hoogste (meest bepalende) orgaan. Zij bepalen het te voeren algemeen beleid door de Coöperatieve Vereniging. Per kavel zal slechts 1 huurder lid kunnen worden van de Coöperatieve Vereniging.
  • Een Recreantenraad (11 huurders), gekozen door de algemene ledenvergadering, benoemt de bestuursleden, bepaalt specifiek beleid en controleert het Bestuur. Bepaalde beslissingen moet het Bestuur vooraf voorleggen aan de recreantenraad.
  • Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging is het uitvoerend orgaan en rapporteert aan de Recreantenraad.
  • Zo lang er nog geen Recreantenraad gekozen is, is er een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Oprichtingsbestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door één bestuurder per vereniging en de Recreanten Advies Raad (RAR).

Nu de Coöperatieve Vereniging is opgericht is de volgende stap het werven van leden. Als alle huurders in de gelegenheid zijn gesteld lid te worden en alle lidmaatschapsaanvragen zijn gehonoreerd, kan een algemene ledenvergadering georganiseerd worden. De ledenwerving start begin 2023.

In de statuten is bepaald dat het beheer niet door de Coöperatieve Vereniging zelf wordt uitgevoerd. Dit laat de Coöperatieve Vereniging uitvoeren door een daarin geprofessionaliseerd organisatie. Het beheer moet extern weggezet worden voor zowel onderhoudstaken als voor de administratieve taken, zoals het innen van huurpenningen. De af te sluiten contracten voor het beheer moeten voorgelegd worden aan de Recreantenraad.

Voor het definitief maken van de statuten moest een wettelijk verplichte keuze door de recreanten worden gemaakt met betrekking tot aansprakelijkheid. Die keuze werd in de participatiebijeenkomsten van juli en augustus 2022 voorgelegd aan de recreanten. Het gaat om de aansprakelijkheid van de leden van de vereniging bij faillissement van de Coöperatieve Verenging. Gekozen is voor beperkte aansprakelijkheid tot een bedrag van € 1000,- per lid.

De statuten van de Coöperatieve Vereniging kunt u hier downloaden, en het reglement hier.