Erfpachtovereenkomst

Op 3 februari 2022 is besloten dat de gemeente de gronden onder en direct behorende bij de recreatiewoningen en stacaravans in erfpacht wil uitgeven aan een op te richten recreantenrechtspersoon: de Coöperatieve Vereniging. Daartoe zal de gemeente een erfpachtovereenkomst sluiten met de Coöperatieve Vereniging. Zo mogelijk worden ook de andere gronden behorend tot ons Recreatieoord in erfpacht uitgegeven aan de recreanten, waaronder de parkeerterreinen.

In de erfpachtovereenkomst staan de rechten en plichten van de grondeigenaar (de gemeente) en de gebruiker van de grond (de erfpachter), de Coöperatieve Vereniging dus.

Op dit moment is nog niet bekend aan welke rechten en plichten beide partijen zich willen verbinden. Wel zal de Coöperatieve Vereniging erfpacht moeten gaan betalen voor het gebruik van de grond (de zogenaamde canon) en zal worden bepaald of er sprake is van een eeuwigdurende erfpacht of dat de erfpacht wordt verleend voor een bepaalde periode.

De gemeente kan bijzondere bepalingen opnemen, zoals:

  • de bestemming van de terreinen;
  • de maximale bebouwing;
  • het type bestrating of beplanting dat is toegestaan;
  • maar ook of het uitgeven van de grond in ondererfpacht wel of niet is toegestaan;
  • de rechten die huurders van de grond moeten krijgen, bijvoorbeeld langdurige verblijfsgarantie;
  • etc.

Inmiddels is er een intentieverklaring met de gemeente Rotterdam overeengekomen en heeft het college een raadsvoorstel ingediend bij de gemeenteraad.

De intentieverklaring is door ons toegelicht via een nieuwsbericht van 28 november.

De Coöperatieve Vereniging wordt erfpachter en de vaste recreanten blijven huurder van hun kavel. Maar dan van de Coöperatieve Vereniging en niet meer van de gemeente. Tevens bepalen de leden van de Coöperatieve Vereniging wat er wel en niet is toegestaan / mogelijk wordt op ons Recreatieoord. Hierin zit een groot verschil met de huidige situatie: de huurders (de recreanten) bepalen nu niets. De gekozen constructie komt hiermee tegemoet aan de kernwaarde Zeggenschap in Beheer.