Raadsbesluit (3-2-2022)

Het raadsvoorstel waarover op 3 februari 2022 unaniem door de gemeenteraad werd besloten, bevat een aantal deelbesluiten en een aantal voorwaarden.

De besluiten:

  1. De gemeente zal de vaste recreanten een geharmoniseerde huurovereenkomst aanbieden, waarin tenminste de langdurige verblijfsgarantie wordt gewaarborgd;
  2. De gemeente zal de gronden onder en direct behorende bij de recreatiewoningen en stacaravans in erfpacht uitgeven aan een op te richten recreantenrechtspersoon. In de erfpachtovereenkomst wordt eveneens de langdurige verblijfsgarantie gewaarborgd; zo mogelijk worden ook de andere gronden behorend tot ons Recreatieoord in erfpacht uitgegeven aan de recreanten, waaronder de parkeerterreinen;
  3. De gemeente zal een omgevingsplan uitwerken waarin het kleinschalige- en unieke karakter van ons Recreatieoord Hoek van Holland wordt verankerd.

De randvoorwaarden waaraan de recreanten moeten voldoen:

  1. De recreanten moeten een recreantenrechtspersoon oprichten, waaraan ons Recreatieoord in erfpacht kan worden uitgegeven;
  2. De recreantenrechtspersoon moet een solide businessplan opleveren.

De recreantenrechtspersoon is op 26 september 2022 opgericht in de vorm van een Coöperatieve Vereniging en telt inmiddels meer dan 1000 leden.

Tot slot dient vermeld te worden dat de gemeente bij dit raadsbesluit aantekent, dat in de uitvoering rekening gehouden dient te worden met het Didam-arrest. Een uitspraak van de Hoge Raad, die erop neerkomt dat de gemeente niet zo maar grond in erfpacht mag uitgeven aan de Coöperatieve Vereniging zonder andere (potentiële) gegadigden in de gelegenheid te stellen mee te dingen. Ook al heeft de gemeente haar voorkeur uitgesproken voor de Coöperatieve Vereniging.

Inmiddels is vast komen te staan dat er geen andere gegadigden aanspraak zullen en kunnen maken op de erfpacht.