Kernwaarden

Wat zijn onze Kernwaarden?

Vanaf november 2020 benadrukken we onze kernwaarden. In de participatiebijeenkomsten van augustus 2021 werden deze bekrachtigd door de recreanten. En in onze Toekomstvisie van september 2021 omschreven we die als volgt:

  1. Langdurige verblijfsgarantie: Iedere vaste recreant kan voor onbepaalde tijd zijn kavel inclusief bebouwing gebruiken voor recreatieve doeleinden. Zolang die recreant daar maar niet van af ziet en zich houdt aan de verplichtingen. De garantie lijkt alleen mogelijk als de grond in erfpacht komt van de recreant.
  2. Behoud van investering of economische waarde: Iedere huidige en toekomstige vaste recreant die een kavel heeft, heeft het recht dit kavel en de bebouwing over te dragen aan een nieuwe recreant. Die recreant kan daar een redelijke vergoeding voor vragen. Bij overlijden hebben nabestaanden de mogelijkheid het kavel en de bebouwing van de recreant over te nemen. Indien een recreant de huur/pacht-relatie in rechte wordt opgezegd, behoudens de eigen wil van de recreant of wanprestatie van hem/haar, zal die recreant ten allen tijden een financiële vergoeding ontvangen welke de waarde representeert van voor het moment waarop de verhuurder/verpachter zijn bedoeling bekend heeft gemaakt.
  3. Behoud van maatschappelijk karakter: Het stedenbouwkundig ontwerp, zoals ook is uitgewerkt in het bestemmingsplan en bouwvoorschriften is geregeld, dient in stand gehouden te worden. En in die opzet moeten de cultureel-historische en maatschappelijke waarden tot z’n recht blijven komen. Het sociale contact staat daarbij centraal. Dat blijkt uit de lage heggen, de bewoning die gericht is op de omgang met de buren, het formaat van de huisjes waardoor het leven buiten plaatsvindt: de kleinschaligheid. Commerciële verhuur aan derden wordt aan banden gelegd. Kavels zijn en worden uitgegeven aan particulieren voor eigen recreatief gebruik. Het verenigingsleven draagt net als handhaving en beheer bij aan de sociale samenhang.
  4. Zeggenschap in beheer: De vaste recreanten worden georganiseerd in een rechtspersoon: een recreantenrechtspersoon. Die neemt namens de recreanten de grond, deels of geheel, en zo nodig in erfpacht, verstuurt op hoofdlijnen een externe professionele beheerorganisatie aan en controleert de uitvoering.
  5. Beperking kostenstijging: In gezamenlijk overleg tussen de recreantenrechtspersoon en de beheerder bepalen de recreanten de jaarlijkse kostenstijging. Maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat mensen met een kleine beurs ook op ons Recreatieoord kunnen wonen recreëren.

Deze kernwaarden zijn door de gemeente in het raadsbesluit van 3 februari 2022 grotendeels onderschreven en meegenomen in het besluit:

  • De langdurige verblijfsgarantie zal geborgd worden in de geharmoniseerde huurovereenkomst en de erfpachtovereenkomst
  • Het behoud van investering of economische waarde zal geborgd worden in de geharmoniseerde huurovereenkomst
  • Het behoud van maatschappelijk karakter zal geborgd worden in het omgevingsplan.
  • Zeggenschap in beheer zal in de erfpachtovereenkomst en door de opzet van de Coöperatieve Vereniging geborgd worden.
  • De beperking kostenstijging wordt geborgd in de geharmoniseerde huurovereenkomst. Ook heeft de gemeente afgezien van het in de huur verrekenen van het exploitatietekort in 2023 en 2024.